Regulamin

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem https://lapbooki.pl

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Usługodawcą jest firma STREFA PDFA ANNA KRENC, zarejestrowana i prowadzona pod adresem BUKOWSKA 130B/7, 60-398 POZNAŃ, NIP: 6222670112.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 794351953 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: strefapdfa@gmail.com.

Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 90 1140 2004 0000 3202 8203 3032

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi szkoleniowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Produkt – prezentowana w Sklepie Internetowym usługa (materiał w formie elektronicznej lub fizycznej), której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Umowa Sprzedaży – Umowa przedmiotem której jest sprzedaż materiałów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lapbooki.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Produktach i promocjach Usługodawcy.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://lapbooki.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności Sklepu internetowego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
 6. Wramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa Chrome lub Internet Explorer w najnowszej wersji,
 • rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.
 • 3 Składanie zamówień i płatności
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://lapbooki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas szkoleń).
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego z materiałów.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamó Niniejsza deklaracja uprawnia również Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury z odroczoną płatnością, przed kupnem materiałów. Prośbę taką należy zasygnalizować telefonicznie lub mailowo.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia, Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym, w razie takiej możliwości wskazując także cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do koszyka poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Usługodawcę.
 8. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się z Usługodawcą, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu materiału. Email  może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy z Usługodawcą.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis Przelewy 24 lub tradycyjnym przelewem.
 12. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów usługi zaksięgowana na koncie Usługodawcy są równoznaczne z podpisaniem Umowy, przedmiotem której jest sprzedaż materiałów w formie elektronicznej.
 13. Dostawa zakupionych produktów odbywa się w formie cyfrowej za pomocą wiadomości email, potwierdzającej realizację zamówienia w sklepie. Dostawa dodatku w formie fizycznej, dostępnego przy wybranych produktów, odbywa się za pomocą wysyłki Pocztą Polską na podany adres korespondencyjny.
 14. Czas realizacji zamówienia na materiał elektroniczny nie powinien przekroczyć 24 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Czas realizacji wysyłki materiału fizycznego nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu w sklepie.
 15. Plik udostępniany jest za pomocą linku do wirtualnego dysku, do pobrania na własne urządzenie.
 16. Klient ma możliwość pobrać plik 5 razy. Po wykorzystaniu limitu pobrań nie ma możliwości pobrania plików.
 17. Ze względu na charakter usług nie ma możliwości odbioru osobistego produktu

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność firmy STREFA PDFA ANNA KRENC. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  z1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach/webinariach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny w pracy z klientem, podopiecznym, uczniem, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje produkty elektroniczne, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże satysfakcja klienta jest naszym priorytetem dlatego dopuszczamy odstąpienie od umowy najpóźniej 14 dni po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym jako załącznik do poniższego regulaminu.
 4. Niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić materiał fizyczny, jeśli taki został dostarczony.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Klient traci uprawnienia do odstąpienia od umowy jeśli pobrał plik na swoje urządzenie.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy lub w formie papierowej wysłanej na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy, przedmiotem której jest Usługa – szkolenie następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
 4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się TUTAJ

ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Nazwa i adres przedsiębiorcy: STREFA PDFA ANNA KRENC, BUKOWSKA 130B/7, 60-398 POZNAŃ

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

Podpis konsumenta(-ów)

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Miejscowość, data:

Do: STREFA PDFA ANNA KRENC, BUKOWSKA 130B/7, 60-398 POZNAŃ

Imię, nazwisko:

Adres konsumenta:

Reklamacja towaru 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny:

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem,

Data opublikowania regulaminu: 01.01.2022, AKTUALIZACJA 01.01.2024